Betmarket напуска българския казино пазар

Онлайн казино Betmarket напуска пазара и прекратява дейността си в България. Препоръчваме да посетите Betano като чудесна алтернатива.


betmarket бонусТази година Световното първенство по футбол, което се провежда на всеки четири години, отново ще събере целия свят на спорта. Този път Катар ще бъде домакин на световното първенство.

Не само футболните фенове се вълнуват от мачове от висок клас, но и тези, които обичат да правят прогнози и да залагат. А какво по-хубаво от цял ​​месец умели състезания?

Българите, които обичат да залагат и да играят различни игри, имат още една отлична възможност за това. Най-новият букмейкър на пазара – BetMarket – се очаква да стартира всеки момент. Нека да разгледаме кой е BetMarket и как можете да се възползвате, докато правите залози.

Какво е BetMarket?

BetMarket е наскоро стартирал букмейкър, който предлага на посетителите на спорта и казиното чисто нова платформа за правене на залози. Sit-Interactive, базирана в София, България, е компанията зад BetMarket. Новият уебсайт на букмейкъра работи онлайн, така че можете да проверите какво предлагат безплатно.

BetMarket лицензиран ли е в България?

Нашите читатели ще искат да знаят, BetMarket има ли български лиценз? The отговорът е ДА. Неговиятбукмейкър има български лиценз от Националната агенция за приходите (НАП), която лицензира и регулира хазартната дейност в България. Лицензите на BetMarket бяха предоставени на 14 ноември 2022 г. и обхващат както възможности за спорт, така и за казино. Това означава, че BetMarket ще предлага както спортни залагания, така и казино игри.

Какви видове бонуси от BetMarket ще се предлагат?

Няма съмнение, че сайтът за залагания ще се погрижи за всички свои нови клиенти, които желаят да се възползват от привлекателната му платформа за онлайн залагания. Скоро ще можете да получите бонус код на BetMarket, който можете да използвате за щедри бонуси. Въпреки че компанията не е стартирала официално, можем да ви дадем преглед на някои от бонусите, които ще намерите.

Първоначалният бонус за всеки нов клиент се нарича Geppi Bonus Sport, но те ще предлагат и бонуси за казино игри като Бинго и Слотове. Но не се притеснявайте, дори след като станете утвърден играч с бонуса за добре дошли в BetMarket, те също ще предлагат бонуси и промоции за регистрирани потребители.

BetMarket обеща да бъде иновативен и изключително щедър. Ще намерите и специални лични бонуси. Един от тях се нарича Вашият бонус. BetMarket ще има и специални бонус оферти за всяко голямо спортно събитие, както и казино турнири по седмичен и месечен график.

Възможности за любителите на спортните залагания

Има и вълнение от тези, които обичат спортните залагания около новината за техните специални възможности.

Двете възможности, с които ще трябва да започнете, са:

  1. Офертни коефициенти – опция за 0% марж
  2. МАКСИМАЛНИ коефициенти – Завишени коефициенти

BetMarket също ще предложи, при стартирането, опция Създаване на залог, където можете да комбинирате няколко залога от едно и също събитие в един билет . Това е огромно за събития като финалите на Световната купа. Дори и да не сте убедени, че можете да спечелите, винаги можете да посегнете към функцията Затвори залог, известна като Изплащане.

Какви други пазари ще предложи BetMarket?

BetMarket се надява да предложи събития и възможности за залагане за всичко, което един спортен и казино играч може да пожелае. Две от областите, за които те също ще предлагат залози, са залози на електронни спортове и залози на виртуални спортове. И двете групи стават все по-популярни.

BetMarket предлага ли казино хазарт?

И накрая, трябва да разгледаме предложенията за казино хазарт на Betmarket. Те вярват, че ще бъдат безспорен пазарен лидер в света на казината. Sit-Interactive стартира първата наземна бинго зала в България, наречена „Бинго Нова“. Те се преименуваха през 2019 г. под BetMarket Бинго и Слот. Опитът, който Sit-Interactive ще предложи на BetMarket, ще ги направи лидери в българското онлайн казино пространство.

Ще доминира ли BetMarket в света на българските казино и спортни залагания?

Вярваме, че с опита на Sit-Interactive зад екипа на BetMarket ще намерите компания, която ще предложи вълнуващи бонуси и възможности за игри на нови и утвърдени играчи. Тъй като те искат да направят голям фурор, за да започнат, препоръчваме да се възползвате от всички бонус възможности, които предлагат. Успех и нека коефициентите са с вас!

Translated for English readers in Bulgaria

BetMarket – The New Brand to Bet on

This year, the FIFA World Cup, which takes place every four years, will once again bring together the entire sports world. This time around, Qatar will host the World Cup.

It is not only football fans who get excited about high-profile matches but also those who enjoy making predictions and placing bets. And what’s better than a whole month of skilled competitions?

Bulgarians who enjoy betting and playing different games have another excellent opportunity to do so. The newest bookmaker on the market – BetMarket – is expected to launch anytime now. Let’s go over who BetMarket is and how you can benefit while placing bets.

What is BetMarket?

Betmarkt is a newly launched bookie that offers sports and casino patrons a brand-new platform to place bets. Sit-Interactive, based in Sofia, Bulgaria, is the company behind BetMarket. The new bookie website is live online, so you can check out what they offer for free.

Is BetMarket licensed in Bulgaria?

Our readers will want to know, Does BetMarket have a Bulgarian license? The answer is YES. This bookmaker has a Bulgarian license from the National Revenue Agency (NAA), which licenses and regulates gambling activities in Bulgaria. BetMarket’s licenses were granted on November 14, 2022, and cover both sports and casino opportunities. This means BetMarket will offer both sports betting and casino games.

What types of BetMarket bonuses will be offered?

 There’s no doubt that the betting site will take care of all its new customers that wish to take advantage of its enticing online betting platform. Soon you will get a BetMarket bonus code that can be used for generous bonuses. While the company hasn’t officially launched, we can give you a preview of some of the bonuses you will find.

The initial bonus for every new customer is named the Geppi Bonus Sport, but they will also offer bonuses for casino games like Bingo and Slots. But don’t worry; even after you become an established player with the BetMarket welcome bonus, they will also offer bonuses and promotions for registered users.

BetMarket has promised to be innovative and highly generous. You will also find special personal bonuses. One of these is called Your Bonus. BetMarket will also have special bonus offers for every major sporting event, as well as casino tournaments on a weekly and monthly schedule.

Opportunities for Sports Betting Lovers

There is also excitement from those that love sports betting around the news of their special opportunities. The two opportunities you will have to start with are:

  1. Offer Odds – 0% margin option
  2. MAX Odds – Inflated odds

 BetMarket will also offer, at launch a „Create a Bet“ option where you can combine several bets from the same event in one ticket. This is huge for events like the World Cup Finals. Even if you aren’t convinced you can win, you can always reach for the „Close Bet“ function known as „Cashout“.

What other markets will BetMarket offer?

 BetMarket hopes to offer events and betting opportunities for everything a sports and casino player could want. Two areas they will also offer bets for are Esports bets and Virtual Sports bets. Both of these groups are growing in popularity.

Does BetMarket offer Casino Gambling?

Lastly, we should take a look at BetMarket’s casino gambling offerings. They believe they will be the undisputed market leader in the casino world. Sit-Interactive started the first land-based bingo hall in Bulgaria, named „Bingo Nova.“ They rebranded in 2019 under BetMarket Bingo and Slot. The experience Sit-Interactive will offer BetMarket will make them leaders in the Bulgarian online casino space.

Will BetMarket dominate the Bulgarian casino and sports betting world?

We believe with the experience of Sit-Interactive behind the BetMarket team, you will find a company that will offer exciting bonuses and gaming opportunities to new and established players. Because they are looking to make a big splash to start, we recommend taking advantage of all the bonus opportunities they offer. Good Luck, and May the Odds be with you!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...